Project Description

Nota de prensa

IMPORTANT RESPOSTA DE LA Sra Jourová, Comissaria de Justícia de la UE a l'Europarlament: Tema Sr. Julian Assange

A la pregunta Efectuada per Manu Pineda i Sira Rego, eurodiputats:

pregunta P-002438/19

PREGUNTA:

El ciutadà de la Commonwealth Julian Assange, periodista australià, va ingressar al territori de la UE legalment, a on actualment resideix, per tant la seva permanència dins de les fronteres de la Unió és perfectament legal. En l'actualitat, té una doble nacionalitat, l'australiana i l'equatoriana, tot i que aquesta darrera està suspesa actualment. Per tant, té legítimament els drets que emparen als ciutadans de la Commonwealth o als equatorians que han entrat en el territori de la Unió i resideix legalment en aquesta.

1) Protegeix i s'aplica al senyor Assange la Carta de Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió, especialment l'article 11?

2) Pot un estat de la Unió extradir a un ciutadà en una activitat especialment protegida com a lícita? O la carta tan sols empara als ciutadans de la Unió excloent a residents, refugiats i transeünts, és a dir, que els ciutadans que no tinguin exclusivament la nacionalitat dels Estats de la Unió queden fora de la protecció de la Carta?

RESPUESTA RESPOSTA:

4 de setembre de 2019 - P-002438/2019(ASW)

resposta de la Sra. Jourová COMISSARIA DE JUSTÍCIA en nom de la Comissió Europea

(4.9.2019)

El respecte dels drets fonamentals és una de les bases que fonamenten la Unió Europea, tal com s'estableix a l'article 2 del Tractat de la Unió Europea. En particular, en consonància amb allò disposat a l'article 6, apartat 1, del Tractat de la Unió Europea, la Unió reconeix els drets, llibertats i principis enunciats a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (en endavant "la Carta").

L'article 11 de la Carta recull el dret a la llibertat d'expressió, que comprèn la llibertat d'opinió i la llibertat de rebre o comunicar informacions o idees. L'article 19 de la Carta estableix que ningú podrà ser extradit a un Estat en el que corri greu risc de ser sotmès a la pena de mort, a tortura o a altres penes o tractes inhumans o degradants. La protecció conferida per l'article 19 de la Carta, per tant, no depèn de la professió de la persona que es tracti sinó del fet que aquesta persona corri un risc de ser objecte d'un determinat tractament o sotmès a un determinat càstig.

L'aplicació dels articles 11 i 19 de la Carta no es limita als ciutadans de la UE. No obstant, la Carta s'aplica als estats membres únicament quan aquests apliquen el Dret de la Unió Europea (article 51 de la Carta). Correspon a les autoritats competents i els òrgans jurisdiccionals de l'Estat en qüestió examinar si és el cas, tenint en compte que l'extradició entre el Regne Unit i els Estats Units no es regeix únicament per un acord bilateral entre els dos Estats sinó també per l'Acord d'Extradició UE-Estats Units.

CONCLUSIONS:

Primera.- La Unió Europea te encara molt a dir en el tema del Sr Assange, ja que el Regne Unit va cedir la seva sobirania a la UE al firmar aquesta el tractat d'extradició UE-USA. Per tant el Regne Unit ha de complir,per a poder efectuar l'extradició, prevalentment el tractat UE-USA, i subsidiàriament, en aquells punts en que no s'oposi, els pactes i tractats que pugui haver entre USA i el Regne Unit. El Dret de la Unió protegeix al Sr Assange i pot ser alegat per part dels seus advocats.

Segona.- L'existència del tractat UE-USA d'extradició, és el marc en que s'ha de produir el procediment d'extradició. Marc que obre les portes als recursos jurídics garantistes de la Unió, Inclòs l'accés al TJUE, que el Sr. Assange pot exercir en el moment que cregui oportú.

Tercera.- Tot i que el Regne Unit surti de la UE (Brexit, el Sr Assange pot continuar al·legant la normativa de la UE davant els tribunals anglesos si enten que aquesta és la norma que més l'afavoreix, en base al principi jurídic internacional d'aplicació de la norma més favorable. Principi bàsic del dret penal que implica que, quan hi hagi una colissió entre dues normes penals amb diferent vigència temporal, podent-se aplicar qualsevol d'aquestes al reu, ha d'aplicar-se la que és més favorable a aquest.

Quarta.- Que la protecció de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió es ERGA OMNES, protegeix també a tots els que estiguin en territori de la Unió (refugiats, transeünts, residents). La protecció contra l'extradició només depèn del fet que aquesta persona corri un risc de ser objecte d'un determinat tractament o sotmès a un determinat càstig. No depèn doncs ni del seu status econòmic, professió ni situació personal.

Quinta.- Que la comissaria Sra. Jourová recorda, un cop més que, si la competència és de la Unió Europea, jutjats i tribunals s'han de sotmetre a la normativa i interpretació de la Unió amb caràcter prevalent i prioritari. Es va reconèixer per tots els estats, tanmateix, com una veritable cessió de sobirania desde la Sentència TJUE-TCE Van Gen & Loos de 5 de febrer de 1963 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61962CJ0026&from=EN

Sexta.-Així, qualsevol normativa nacional de qualsevol pais, s'ha d'entendre com a NULA per part dels seus tribunals i pot ser impugnada, si vulnera els principis abans esmentats i ha de ser invocada en els procediments d'estrangeria.

EQUIP:

A més dels anteriors eurodiputats han intervingut en l'assessorament de redacció i seguiment:

Josep Jover Padró, Advocat

Equip de Punt Magenta https://puntomagenta.net/

Project Details

Project Date:

6 setembre, 2019